Cảm âm bài Hai Dòng Ngược Xuôi

Cảm âm bài Hai Dòng Ngược Xuôi là đồ rê rê đồ rê,fa’ mi rê đồ rế-đô là rề fa sol fà sol,đố la sol fà sol rề đồ rê fa sol lá đố la la lá-sol fa mi sol’ mi rê đồ đồ rê là đồ rê đồ rê,fa’ mi rê đồ rế-đô là rề fa sol fà sol,đố la sol fà sol rề đồ rê fa sol lá đố la la lá-sol fa mi sol’ mi rê đồ đồ rê rề mi fa fa’-mi rê đồ đồ rê rề mi fa fa’-mi rê đồ rế-đô là sol la sib đô rế ,mí rề rề mi fa’ mi fa’ mi rê đồ rế-đô la là đồ rê đồ rê,fa’ mi rê đồ rế-đô là rề fa sol fà sol,đố la sol fà sol rề đồ rê fa sol lá đố la la lá-sol fa mi sol’ mi rê đồ đồ rê Bài Hai Dòng Ngược Xuôi tone …


Cảm âm bài Khát Vọng

Cảm âm bài Khát Vọng À À D C` D É É G' C` B' A G Á È G Á... È....G.... À D' À C À C À G' E D È È G... È Á Á G È, É D É À C À C D D, D É C` C` B' A G... Á-G... È G Á Á G G G È G Á G A B A G Á G È À C D D, D É C` C` À C` D, À C` G' E D G' G' G' È G Á G A B A G Á G È D C` D D, D É C` C` B' A G Á È G Á https://www.youtube.com/watch?v=gyKrSGSuM-w …
Cảm âm bài Gặp Mẹ Trong Mơ

Cảm âm bài Gặp Mẹ Trong Mơ re re re re la sol mi mi mi mi fa re re re re re la sol do2 do2 do2 do2 re2 do2 la la la re2 do2 re2, do2 re2 do2 la sol fa fa fa fa do2 la do2 sol sol la re la la la la fa2 re2, do2 re2 do2 la sol fa fa fa fa do2 la, do2 sol sol la re lời 2 lặp lại câu kêt bài la la la la fa2 re2 do2 re2 do2 la sol fa fa fa do2 la do2 sol la re2 Cảm âm bài Gặp Mẹ Trong Mơ (lời Việt) Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi Re.. re re re la sol, Mi.. mi mi mi-fa  re.. Mẹ giờ này ở chốn nao, con đang mong nhớ về mẹ Re.. re re la sol, D..D D  R-D la ... Mẹ …


Cảm âm bài Forever

Cảm âm bài Forever La Đố Mí Rế Đố Si La Sol Fa Sol Mi Fa Mi Rê Si Sol La Si Đố Đố Si Đố Mí Rê Đô Si La Sol La Sol Fa Mi Rê Si Sol La *** Đố Mí Rế Đố Si La Sol Fa Sol Fa Mi Rê Si Sol La Si Đố Đố Si Đố Mí Rê Đố Si La Sol Fa Sol Fa Mi Rê Sí Sol La *** Đố Si La Si Đố Rế Mí Fa Sol Rế Rế Đố Đố Si La Si Đố Rế Đố Si Đố Si La Mi Đố Si La Si Đố Rê Mí Fa Sol Sol Rế Rế Đố Đố Si La Đố Rế Si Đô Si La Đố Si La Si Đố Rế Mí Fa Sol Rê Đồ Đố Si La Si Đố Rế Đố Si Đố Si La Mi Đố Si La Si Đố Rế Mí Fa Sol Sol Rế Rế Đồ Đố Si La Đố Rê Si Đố Si La Đố Si La Đố Rế Si Đố Si La Đố Si La Đố Rế Si Đố Si …


Cảm âm bài Anh Còn Nợ Em

Cảm âm bài Anh Còn Nợ Em Anh còn nợ em fa re re fa Công viên ghế đá sol sol la la Công viên ghế đá do2 do2 re2 re2 Lá đổ chiều êm re2 re sol la Và còn nợ em la la re2 fa2 Dòng xưa bến cũ re2 fa2 sol2 sol2 Dòng xưa bến cũ mi2 sol2 la2 la2 Con sông êm đềm sol2 fa2 mi2 re2 Anh còn nợ em la2 fa2 fa2 la2 Chim về núi nhạn fa2 re2 mi2 la Trời mờ mưa đêm la re2 fa2 fa2 Trời mờ mưa đêm mi2 mi2 la2 la2 Anh còn nợ em la fa2 fa2 la nụ hôn vội vàng fa2 sol2 mi2 mi2 nụ hôn vội vàng re2 mi2 la la Nắng chói qua song mi2 mi2-sol2 fa2-mi2 re2 Anh còn nợ em fa re re …Cảm âm bài Tây Vương Nữ Quốc

Cảm âm bài Tây Vương Nữ Quốc

Cảm âm bài Tây Vương Nữ Quốc Lưu ý: bản theo ký âm Quốc Tế bài Tây Vương Nữ Quốc (Nữ Nhi Tình) mình sẽ đặt ngay phía sau bản ký âm tiếng Việt (giành cho bạn nào quen đọc ký âm). đồ rề pha . son lá mi rê đồ rê. pha son lá đô2 rê2 phà son la si la . là đô2 rê2 đô2 rê2, rề fa sol lá son pha son lá sib rê đồ, rề fa sol la sol rề fa Điệp khúc: đồ rê phá mi rê phá mí rế đồ đồ rê phá mi rê phá mí rế đồ là, sol la là đô2 rê2 đô2 rê2, rề fa sol lá son pha son lá sib rê đồ, rề fa sol la sol rề fa Bản ký âm dạng nốt cho cảm âm bên trên. C` D` F, G A' E D C` D F G A' C'' D'' F` G …


(16/11/2016) Lưu ý: Danh sách được nhận Sáo tháng 11/2016 mình đã cập nhật tại đây
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ nội dung tại web Cảm Âm Tiêu Sáo
Theo dõi fanpage Cảm Âm Tiêu Sáo để cập nhật cảm âm và chương trình tặng sáo/ thi sáo.
Cho bạn nào mới học thổi Sáo
? 5 quyển sách giúp bạn tự học thổi sáo dễ dàng hơn bao giờ hết
Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào

Đăng ký theo dõi